Skip to main content

POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Z DNIA 03.04.2023 ROKU

Nadrzędnym celem działalności Art-Med Polska sp. z o.o. jest świadczenie profesjonalnej opieki medycznej w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych.
Politykę realizujemy poprzez:

 1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych i realizowanie ich zgodnie ze standardami i wiedzą medyczną.
 2. Przestrzeganie Praw Pacjenta i monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów z udzielanych
  świadczeń.
 3. Doskonalenie standardu oferowanych usług medycznych.
 4. Prowadzenie działalności medycznej zgodnie z wymaganiami kontraktu świadczeniodawcy,
  prawem oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Zapewnienie standardów bezpieczeństwa informacji, związanej z opieką pacjenta przed
  nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności oraz poufności.
 6. Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością poprzez monitorowanie procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i eliminowanie stwierdzonych niezgodności w celu osiągania zamierzonych efektów prowadzonej działalności.

Zarząd Art-Med Polska sp. z o.o.:

 • jest świadomy odpowiedzialności za realizację celów zawartych w niniejszej Polityce,
 • zapewnia, że Polityka jest zrozumiała, wdrożona i podana do wiadomości zainteresowanych
  stron,
 • deklaruje ,,myślenie oparte na ryzyku”, jako szansy rozwoju i zobowiązuje się do
  zapewnienia wszelkich zasobów, gdzie jest to niezbędne, w miarę posiadanych możliwości
  finansowych,
 • zobowiązuje równocześnie wszystkich pracowników do przestrzegania oraz aktywnego
  wspierania funkcjonowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego
  z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC27001.